Google Search

Latest Tips And Tricks

Follow by Email

எங்கள் பதிப்புகளை உங்கள் இ-மெயில்-ல் படிக்க உங்கள் இ-மெயில் முகவரியை கீழே கொடுத்து Submit பொத்தானை அழுத்தவும். மேலும் உங்கள் இ-மெயிலை திறந்து எங்கள் இணையதள முகவரியிலிருந்து வந்துள்ள லிங்க்கினை கிளிக் செய்வதன் மூலம் எங்கள் தினசரி பதிவேற்றங்களை எளிதாக படிக்கலாம். நன்றி...

Follow by E-Mail

Health benefits of cumin - Seeragam Black Cumin Health benefits


More Surprising Health Benefits of Cumin
 • The health benefits of cumin include its ability to aid in digestion, improve immunity and treat piles, insomnia, respiratory disorders, asthma, bronchitis, common cold, lactation, anemia, skin disorders, boils and cancer. 
 • Many of you might remember having hated those curries and soups which had roasted or fried cumin seeds in them when you were kids, because they looked like small black insects. However, you probably liked the taste. 
 • So your mother might have removed these flavorful parts before she served you the food. That was cumin! Cumin, scientifically known as Cuminum Cyminum, belongs to family Apiaceae and is extensively used in culinary practices of the Indian Subcontinent and some other Asian, African and Latin American countries as a condiment or a spice. 
 • Those who are of the opinion that spices are bad for one’s health should note that cumin can be beneficial for some of the most dangerous diseases, and is generally consider a boost for overall health. Let’s explore just how it benefits your health in the section below.


Health Benefits of Cumin
 • The health benefits of cumin include the following:
Digestion: 
 • Cumin is extremely good for digestion and related problems. The very aroma of cumin, which comes from an aromatic organic compound called Cuminaldehyde, the main component of its essential oil, activates our salivary glands in our mouth, which facilitates the primary digestion of food. 
 • Next is thymol, a compound present in cumin, which stimulates the glands that secrete acids, bile and enzymes responsible for complete digestion of the food in the stomach and the intestines. Cumin is also Carminative, which means that it relieves you from gas troubles and thereby improves digestion and appetite. 
 • Due to its essential oils, magnesium, and sodium content, cumin promotes digestion and also gives relief for stomach-aches when taken with hot water.
Piles: 
 • The main cause behind piles (hemorrhoids) is constipation added with infections in the wound in the anal tract, which are also caused by constipation. Cumin, because of its dietary fiber content and carminative, stimulating, antifungal and antimicrobial properties, acts as a natural laxative in powdered form. 
 • These characteristics are due to the presence of essential oils comprised mainly of Cuminaldehyde and certain pyrazines. Adding cumin to your diet also helps in healing up of infections or wounds in the digestive and excretory system and speeds up digestion as well. 
 • That pretty much means that it clears up all of the symptoms and causes of hemorrhoids, so keep that it mind when you start itching!
Diabetes:  
 • Although research is still ongoing, early studies report that cumin, among a number of other spices, can have a powerful effect in preventing diabetes by reducing the chances of hypoglycemia. 
 • The animals that were tested showed a sharp decline in hypoglycemia when fed cumin seeds in their diet, and they also showed a decrease in glucosuria, which is a condition where the urine contains too much glucose, also resulting in hypoglycemia and diabetes. 
 • Human testing is ongoing, but early reports show that cumin can be a very powerful tool in the battle against diabetes!

Insomnia: 
 • This is a very peculiar property of cumin. It is a stimulant as well as a relaxant at the same time. This property cannot be attributed to a single component alone, just as causes of insomnia cannot be attributed to a single cause. 
 • However, studies show that the proper intake of vitamins (particularly B-complex) and good digestion help to induce a sound sleep. It helps in both of these factors. 
 • Some of the components of cumin essential oil are hypnotic in nature and have tranquilizing effects, which also help to relieve stress and anxiety that commonly causes insomnia.
Respiratory Disorders, Asthma, Bronchitis: 
 • The presence of caffeine (the stimulating agent), and the richly aromatic essential oils (the disinfectants) make cumin an ideal anticongestive combination for those suffering from respiratory disorders such as asthma and bronchitis. 
 • It acts as an expectorant, meaning that it loosens up the accumulated phlegm and mucus in the respiratory tracts and makes it easier to eliminate them from the system via sneezing or coughing up and spitting. 
 • By eliminating as much of the mucus and phlegm as possible, it can inhibit the formation of additional material and help to heal the initial condition that led to its formation in the first place.

Common Cold: 
 • The common cold is a viral infection which affects our body frequently when our immune system becomes weakened or vulnerable. Again, the essential oils present in cumin act as disinfectants and help fight viral infections which can cause the common cold. 
 • Cumin also suppresses the development of coughing in the respiratory system since it dries up the excess mucus. Cumin is rich in iron and has considerable amount of vitamin-C, which are essential for a healthy immune system and keeps infections from forming or becoming worse. 
 • Vitamin-C is also a natural antioxidant, so it defends against other infections and toxins as well, further boosting the immune system.

Lactation: 
 • Cumin is rich in iron and thus very good for lactating mothers, as well as for women who are undergoing menses or who are pregnant, since they are in need of more iron. Moreover, cumin is said to help ease and increase secretion of milk in lactating women due to the presence of thymol, which tends to increase secretions from our glands, including milk, which is a secretion from the mammary glands. 
 • Also, cumin is more beneficial if taken with honey. Cumin has remarkable amount of calcium (more than 900 mg per 100 grams) which accounts for over 90% of our daily requirement of calcium. 
 • This calcium is an important constituent of milk and hence cumin is very good for lactating mothers.

Anemia: 
 • As stated above, cumin is very rich in iron (more than 66 mg. in every 100 grams) which is more than 5 times the daily requirement of iron for an adult. This iron is the main constituent of hemoglobin in the red blood corpuscles of blood. 
 • It is hemoglobin which transfers oxygen (as the oxide of iron) to the body’s cells and whose deficiency causes anemia. So, cumin can be a nutritious additive to daily diet for anemic people and avoid the symptoms of anemia like fatigue, anxiety, cognitive malfunction, and digestive issues.
Concentration and Cognitive Malfunction: 
 • The amount of iron in cumin leads to increased hemoglobin production and subsequent prevention of anemia, but that increased blood flow has other benefits as well. When your blood circulation is in top form, adequate amounts of oxygen are able to reach the organs and the brain, leading to optimal performance of those bodily systems. 
 • Proper amounts of oxygen and iron in the brain lead to increased cognitive performance and a decrease in cognitive disorders like Alzheimer’s disease and dementia. 
 • For other organs, increased oxygenation increases efficiency and speeds up the metabolism, which can boost your overall health, increase strength, and prevent signs of aging.
Skin Disorders: 
 • Almost everyone knows that vitamin-E is good for the maintenance of skin and the prevention of premature aging symptoms. It keeps the skin young and glowing. This vitamin is also present in abundance in cumin. The essential oils present in cumin have disinfectant and antifungal properties. 
 • This prevents any microbial and fungal infection from affecting the skin. Not all skin issues are disorders or infections, some of them are simply signs of aging. Vitamin E acts as an antioxidant in this regard and combats the free radicals that attack the skin and result in signs of premature aging like wrinkles, age spots, and sagging skin. 
 • This, combined with the antibacterial capacity of cumin, makes for healthy, beautiful skin that lasts far into your old age.

Boils: 
 • Boils are outlets for the removal of toxic substances and foreign matters such as microbes from the body. This means that they are symptoms which show that a high amount of toxic substances have accumulated in the body. In this way, cumin can help you a great deal. 
 • Those who regularly use cumin in food have a significant reduction in the occurrence of boils, rashes, pimples, and other signs of excess toxin content. Components such as cuminaldehyde, thymol, and phosphorus are good detoxifying agents which help in the regular removal of toxins from the body. 
 • The healthy way of removing toxins is through the excretory system, not through boils.
Immunity: 
 • As discussed above, an abundance of iron, the presence of essential oils, vitamin-C, and vitamin-A in cumin boosts our immune system in a number of ways. Vitamin C is one of the most powerful antioxidants that we have in our body, and it also stimulates the function and activity of white blood cells. 
 • As an antioxidant, vitamin C fights the detrimental effects of free radicals, which are the dangerous byproducts of cellular metabolism. 
 • They are constantly being created in the body, and therefore, must be constantly eliminated. Antioxidants neutralize free radicals that lead to many diseases, including, but not limited to, cardiovascular diseases and cancer.
Cancer: 
 • Cumin itself has detoxifying and chemopreventive properties, and accelerates the secretion of detoxifying and anticarcinogenic enzymes from the glands, as it also does to other secretions. 
 • Furthermore, it has beneficial antioxidants like vitamin-C and vitamin-A within its chemical makeup, in addition to those essential oils. 
 • Besides having countless other benefits, the antioxidants have anticarcinogenic properties too, and those found in cumin are particularly good for colon cancer prevention.

Other benefits: 
 • Even more? Cumin is also beneficial in treating renal coli, weak memory, insect bites and painful stings. 
 • With all of these benefits, how could you say no? Add some cumin to your diet as soon as you can!
http://www.1searcher.asia/2016/08/tomotto-dosa-preparation-method-in-tamil.html
http://www.1searcher.asia/2016/08/tamil-health-food-for-strong-body-in.html

http://www.1searcher.asia/2016/08/poondu-milagu-paal-in-tamilgarlik.html

http://www.1searcher.asia/2016/08/mudakathan-keerai-benefits-in-tamil.html

http://www.1searcher.asia/2016/08/ragi-dosa-preparation-in-tamil.htmlhttp://www.1searcher.asia/2017/03/health-benefits-of-vallarai-keerai-in.html

http://www.1searcher.asia/2014/12/medical-purpose-of-cumin-seeragam.html

1 cumin place 1 t cumin 1 tablespoon cumin in grams 1 tablespoon cumin seeds equals much ground 1  easpoon cumin in grams 1 teaspoon cumin seeds equals 1 tsp cumin 1 tsp cumin in grams 1 tsp cumin  eeds in grams 1 tsp cumin seeds to powder 12 cumin place Edinburgh 15 cumin place Edinburgh 1658  umin dr kissimmee fl 1a cumin place Edinburgh 2 cumin essential oil 2easy set cumin 94099  3 bean  alad  umin  3 ccc cumini 3 copii cuminti  3 fleurs de cumin 3 grams cumin  5 cumin place 5 cumin place  dinburgh 6013 cumin ln bakersfield ca 6013 cumin ln bakersfield ca 93309 6117 cumin ln bakersfield ca 7 layer dip cumin 8 cumin court honley 8 thornhill road cuminestown  800 cumin cree flashlight ambulances cumin 38 b&b cuminestown c quoi le cumin cumin cumin 1 kg cumin 1 kg price  cumin 100g cumin 10463  cumin 1414 n Milwaukee  cumin 2 u  umin 2 u txt cumin 200 cumin 2015  cumin 2u cumin  50 cumin 60622 cumin 69 cumin 6bt cumin 6ct cumin 95 cumin aioli cumin aldehyde cumin allergy cumin alternative cumin and cilantro cumin and pregnancy cumin and sichuan peppercorn sauce cumin  nd turmeric cumin and weight loss cumin anti inflammatory  cumin baked chicken cumin bebe 8 mois cumin beef stew cumin benefits cumin black beans cumin black seeds cumin bread cumin broccoli cumin  rown rice  cumin buffet cumin burger cumin bébé 7 mois cumin bébé 9 mois cumin c quoi cumin calories cumin carrots cumin cauliflower umin Chicago cumin chicago menu  cumin chicken cumin chicken thighs  cumin cilantro  cumin club luntmakargatan 90 cumin coriander cumin coriander fennel tea cumin crop 015 cumin crusted pork blue apron cumin cv 200 cumin cv 325 cumin d'alep cumin d'alsace cumin d'egyptecumin david lyon 3 cumin definition cumin delivery cumin description cumin deutsch cumin diet cumin dogs safe cumin doterra cumin drake and josh cumin drug cumin during pregnancy cumin e  umber cumin effects cumin eggplant cumin eggs cumin en anglais cumin en español cumin essential oil cumin essential oil doterra cumin etymology cumin express cumin extract cumin flavor cumin flavor of  ndia cumin fodmap cumin for arthritis cumin for dogs cumin for health cumin for pain cumin for passovercumin for weight loss cumin fried rice cumin garlic chicken cumin german cumin gluten free cumin good for cumin grilled chicken cumin grinder cumin ground cumin ground beef cumin growing cumin guacamole  cumin h pylori cumin health benefits cumin heartburn cumin herbal medicine cumin   istamine cumin honey carrots cumin hours cumin how to grow cumin how to pronounce cumin how to  se cumin hummus cumin in chili cumin in Chinese cumin in farsi cumin in hindi cumin in Russian cumin in  panish cumin in urdu cumin in yogurt cumin india cumin indian restaurant cumin jambalaya cumin  asmine rice cumin jeera cumin jintan cumin johnson ave cumin joint pain cumin jokes cumin juice for  eight loss cumin junkie smitten kitchen cumin jus cumin ka hindi cumin kalamazoo cumin kale chips cumin kale salad cumin kannada meaning cumin ketchup cumin kitchen murwillumbah cumin kosher for  assover cumin Kroger cumin krydd  cumin lamb cumin lamb chops cumin lamb noodles cumin lamb  recipe cumin lamb skewers cumin lamb stir fry cumin leaves cumin lime dressing cumin lime slaw cumin  ime sour cream cumin lyon 3 cumin magical properties cumin marinade cumin mayonnaise cumin  ccormick cumin meaning cumin meaning in telugu cumin meaning in urdu cumin medicinal benefits cumin medicinal uses cumin molecule cumin nausea cumin nedir  cumin noir cumin noodles cumin nta  55 cumin nut allergy cumin nutmeg cumin nutrients cumin nutrition cumin nutrition facts cumin  utritional benefits cumin o que faz cumin o que significa cumin o que é cumin oil cumin oil uses cumin  k  for dogs cumin on chicken cumin on fish cumin on pork cumin on salmon cumin on steak cumin organic cumin origin cumin p cumin pills  cumin plant cumin Polaris cumin pork chops cumin potatoes cumin   powder cumin powder benefits cumin powder in hindi cumin powder nutrition cumin pregnancy  cumin pronunciation cumin qualities cumin quark  cumin quesadillas cumin quick bread cumin quick bread  recipe cumin quinoa cumin quinoa black rice cumin quinoa oh she glows cumin quinoa recipe cumin  quinoa salad cumin recall 2014 cumin recall 2015 cumin recipes cumin restaurant Chicago cumin  restaurant Columbus cumin ribs  cumin rice cumin rice recipe cumin roasted carrots cumin roasted cauliflower cumin roasted sweet potatoes cumin root cumin sauce cumin seasoning cumin seed oil cumin seed substitute cumin seed tea cumin seeds cumin seeds to powder cumin side effects cumin spice cumin substitute cumin supplement cumin tablets cumin tea cumin tea 39 weeks pregnant cumin tea at 38 weeks cumin tea at 38 weeks pregnant cumin tea benefits cumin the spice cumin to lose weight cumin tofu recipe cumin translate cumin tree cumin Tulsa cumin turmeric cumin type 2 diabetes cumin ulcerative colitis cumin umami cumin upset stomach cumin urine smell cumin used for weight loss cumin used in food cumin uses cumin uses and benefits cumin uses in cooking cumin uses in recipes cumin vinaigrette cumin vitamin cumin vs caraway cumin vs comino cumin vs coriander cumin vs cumin seed umin vs curcumin cumin vs curry cumin vs fennel cumin vs turmeric cumin w polsce cumin waffles cumin walmart cumin water benefits cumin water for weight loss cumin webmd cumin weight loss cumin weight loss tea cumin what is it cumin while pregnant cumin wicker park cumin yelp cumin yogurt cumin yogurt chicken cumin yogurt chicken marinade cumin yogurt dip cumin yogurt dressing cumin yogurt recipe cumin yogurt sauce cumin yogurt weight loss cumin young living cumin zacin cumin zargan cumin zayed cumin zeera cumin zinc cumin znacenje cumin znaczenie cumin zone cumin zucchini cumin ucchini soup cumin-100 dt cuminancia o que significa cuminancia o que é cuminao y hernandez ltda cumind hr cumini 3 cumino e cardamom cumino e cardamomo blog cumino e colesterolo cumino e coriandolo cumino e curcuma cumino e gravidanza cumino e miele cumino o comino cumino o curry cumino o kummel cuminol e antibiotic cumins 4 cilindros cumins 4 cylinder  cumins 5 9 cumins 6 cumins 6 7cumins 6 bt cumins 6 bta cumins 6 ct cumins 6 cta  cumins b series cumins f cumins k 19 cumins m 11 cumins q cuminte d ecraciun cumintonite t shirt cuminumcyminum l cummins l 10 cummins n 14cummins n power cur cumin 95 curcuma o comino d'huile de cumin noir (nigelle) doug cumins m.c.  dean e cumins eugenia cumini (l.) druce f 100 cumins f 100 motor cumins f 250 motor cumins f.lli cuminetti fennel and cumin

No comments:

Post a Comment

Posts

Follow by Email

1searcher Networks

My Blogger TricksAll Blogger TricksAll Blogging Tips