Google Search

Latest Tips And Tricks

Follow by Email

எங்கள் பதிப்புகளை உங்கள் இ-மெயில்-ல் படிக்க உங்கள் இ-மெயில் முகவரியை கீழே கொடுத்து Submit பொத்தானை அழுத்தவும். மேலும் உங்கள் இ-மெயிலை திறந்து எங்கள் இணையதள முகவரியிலிருந்து வந்துள்ள லிங்க்கினை கிளிக் செய்வதன் மூலம் எங்கள் தினசரி பதிவேற்றங்களை எளிதாக படிக்கலாம். நன்றி...

Medical purpose of Cumin | (Seeragam - சீரகம்)

Medical purpose of Cumin:

Click Here to Read in Tamil வயிற்றை சீரமைக்கும் சீரகம்
 • Cumin has three primary medicinal uses: to treat paleness of the face, to relieve indigestion and digestive gas, and to relieve minor aches and pains. Its essential oils can also be used as a sedative, and when ground into a paste, it can be used to help heal wounds, cuts, and scrapes. Other health benefits of cumin include high concentrations of iron, manganese, and other essential minerals. • The cumin plant, which is known scientifically as Cuminum cyminum, is native to much of Western Asia. Its growing pattern includes India, the Middle East, and parts of North Africa, particularly Egypt. The herb known throughout the world as “cumin” is derived only from the plant’s seed pods, which appear seasonally in the flowers. These seeds are the only parts of the plant that carry any medicinal properties.
 • Cuminum cyminum seeds have long been a favorite spice and flavoring agent of Indian and Middle Eastern foods, but there is much to be said about their digestive health benefits, as well. The seeds have been used for centuries as a digestive aid. When consumed in any quantity, the herb can quiet the stomach and is often believed to relieve gas and gas-related discomfort.
 • Cooking with cumin normally conveys these medicinal benefits without any added effort. Most of the time, adding even small amounts of the herb to food, either in whole seed or ground form, is enough. Dishes popular in the plant’s growing region tend to be quite spicy, which makes the herb more than just a means of enhancing flavor: it is also a way to protect the stomach against the strong spices that so often accompany it.

Click Here to Read in Tamil வயிற்றை சீரமைக்கும் சீரகம் • It usually takes a great many more cumin seeds to have any noticeable effect on pallor or pain, usually at least a small handful. Chewing the seeds whole is the most common way to absorb their benefits. They can also be ground into a powder, then mixed with water and swallowed.

 • Powder is also sometimes blended with small amounts of water or oil to make a compress to treat wounds or help the body heal from stitches or major scrapes. Compresses were used predominantly in ancient times, and are not usually recommended for treating injuries today. The seed is known to have some antiseptic properties, which likely helped shield the body from infection. Whether or not compresses were actually effective as a treatment for open wounds is not known with any certainty.

 • Some herbalists also prescribe cumin oil for medicinal use. The oil is derived through cold compress or condensation. It is often given by the spoonful to help calm nerves or to reduce excitability in children. The sedative effects are not pronounced, but are noticeable in most people.

 • It is important not to confuse these medicinal uses with those of Nigella sativa, a plant often referred to as “black cumin.” This plant is not genetically related to Cuminum cyminum at all, and is not even in the Apiaceae family, which holds most cumin-like plants. Its name derives primarily from its seed appearance. Aside from their dark color, Nigella sativa seeds look almost identical to those of Cuminum cyminum. Black cumin is very popular in many pharmaceuticals, and has a range of very potent health benefits that cannot be attributed to the standard herb.
Click Here to Read in Tamil வயிற்றை சீரமைக்கும் சீரகம்

 • Seeragam (Cumin in English and Jeera in Hindi) is a tiny dried fruit belonging to an annual plant of the parsley family. The botanic name for cumin is Cuminum Cyminum.

 • Cumin seeds are yellowish-brown in color, hot in taste, oblong in shape, and rigid longitudinally. They are sometimes confused with caraway seeds. Cumin is used as a flavoring agent and has cosmetic and medicinal properties. Seeragam is added to dishes prepared with chicken, eggplant, potatoes, beans, peas, couscous, curry, soups, fish, lamb, sausages, lentils, pork, rice, and eggs.

Place of Origin:

 • The origin of cumin is found to be Egypt. It has been cultivated in India, the Middle East, China, and other Mediterranean countries for millennia. Cumin has acted as a cultural symbol for many centuries and it has an important role as medicine and food.


Click Here to Read in Tamil வயிற்றை சீரமைக்கும் சீரகம்

 • One teaspoon of cumin contains 15.75 calories, with 2.79 mg of iron, 0.14 mg of manganese, 39.10 mg of calcium, and 15.37 mg of magnesium. Black cumin seeds are rich in thymoquinone, myristic acid, palmitoleic acid, beta sitosterol, arachidonic acid, stearic acid, palmitic acid, oleic acid, linoleic acid, linolenic acid, protein, vitamin B, folic acid, calcium, copper, iron, phosphorus, and zinc.

History / Legend

 • In the Bible, cumin is mentioned as a seasoning seed for bread and soup. It is also mentioned as a currency that was used to pay taxes to the priests.

 • During ancient days, it was used as one of the ingredients in mummifying kings of Egypt. Archeologists found a bottle of cumin seeds in the tomb of Egyptian King Tutankhamen, which suggests that the Egyptians strongly believed in the need of cumin in the after life.


 • In ancient Rome, cumin was the symbol of greed and status. Nicknames given to emperors such as  Antoninus Pius and Marcus Aurelius referenced the name of cumin.


Click Here to Read in Tamil வயிற்றை சீரமைக்கும் சீரகம்

 • Cumin was one of the most famous spices used in Europe during the Middle Ages. It was also popularly known as a symbol of loyalty and love. Cumin was carried in the pockets while attending wedding functions. In those days, the wives of the married soldiers used to send them to war with a loaf of bread baked with cumin. In certain Arab traditions, a paste of ground cumin, honey, and pepper is used to fortify love.

 • Cumin continued to have an important part in Middle Eastern and Indian cuisines, but its popularity began to diminish in Europe after the Middle Ages. Cumin’s recognition is increasing once again and it is being appreciated for its therapeutic and culinary properties.


Varieties:

 • Generally, the seeds come in three colors – white, amber, and black. The most widely available type is amber. Black cumin has a complex flavor and it cannot be substituted with any other type.


Click Here to Read in Tamil வயிற்றை சீரமைக்கும் சீரகம்

Uses:

 • Seeragam has extraordinary health benefits. It is rich in iron. As iron is an important component of hemoglobin, seeragam helps in transporting oxygen from the lungs to all parts of your body. It helps in the production of energy and regulates metabolism. It also helps in supporting a healthy immune system and maintaining a regular menstruation cycle in women. Seeragam helps in the growth of children and adolescents, and it is beneficial for pregnant and lactating women. It is also a rich source of manganese, calcium, and magnesium.

 • Seeragam is traditionally considered to benefit the digestive system. Researchers are studying the ancient reputation of Seeragam. The results have shown that the cumin help in stimulating the secretion of pancreatic enzymes that are essential for digestion and assimilation or absorption of nutrients. It has a great role in digestion, and it helps in preventing indigestion, diarrhea, flatulence, morning sickness, and nausea.

 • It has also been found that Seeragam has anti-carcinogenic properties. This effect may be due to the ability of cumin to scavenge free radicals and enhance the detoxification enzymes of the liver, thus boosting the liver’s power to flush out toxins from the body.
Click Here to Read in Tamil வயிற்றை சீரமைக்கும் சீரகம்

 • Cumin has antiseptic properties and is useful to treat the common cold. It also provides immediate relief from acidity. A pinch of cumin can be chewed to get relieved from acidity.

 • Cumin seeds are considered to be hot in traditional Indian medicine, and have the effect of drying up mucus. Hence, cumin does not allow mucus to form and be stored in the respiratory system. Drinking cumin seed water may have health benefits. The cumin seeds should be added to the water and should be boiled. Intake of this water aids digestion and wards off the common cold. Many families of Tamil Nadu have a custom of drinking only seeragam thaneer (cumin seed water) rather than consuming plain drinking water.

 • Black cumin is very popular in the treatment of respiratory diseases such as bronchitis, asthma, colds, and rheumatism. The black cumin seeds increase body tone, increase breast milk flow, and stimulate the menstrual cycle. Black cumin seed oil calms down the nervous system, stimulates the production of urine, suppresses colic pain, helps in treating pertussis, prevents low or high blood pressure, and improves digestion.


Click Here to Read in Tamil வயிற்றை சீரமைக்கும் சீரகம்

 • Seeragam stimulates the body energy and helps in recovering from low spirits and fatigue. It also relieves skin diseases such as eczema, psoriasis, acne, allergies, and boils. It acts as an anti-parasitic and helps in treating hemorrhoids, dysentery, and constipation.

Popularity:

 • Seeragam is popular not only for adding taste to food, but also for being very beneficial to health. It contains nutrients such as sugar, carbohydrates, soluble and insoluble fiber, vitamins, sodium, fatty acids, amino acids, minerals, and more.

 • Cumin seeds are packed with a peppery and penetrating flavor with a citrus overtone. These properties have made it popular not only in Indian cuisines, but also in Mexican and Middle Eastern cuisines. Cumin is not commonly allergenic and it is not known to include considerable amounts of purines or oxalates.


Click Here to Read in Tamil வயிற்றை சீரமைக்கும் சீரகம்

 • In ancient Roman and Greek kitchens, cumin was honored as a culinary seasoning seed due to its peppery flavor and it was used as a replacement expensive black pepper.

 • Seeragam is popular among students due to its property of inducing a pale complexion that will help in convincing teachers that the student has studied all night.

For More Information About Cumin(Jeera / Seeragam) Click Here

Read More Click on Image Icon
http://www.1searcher.asia/2016/08/tomotto-dosa-preparation-method-in-tamil.html
http://www.1searcher.asia/2016/08/tamil-health-food-for-strong-body-in.html

http://www.1searcher.asia/2016/08/poondu-milagu-paal-in-tamilgarlik.html

http://www.1searcher.asia/2016/08/mudakathan-keerai-benefits-in-tamil.html

http://www.1searcher.asia/2016/08/ragi-dosa-preparation-in-tamil.htmlhttp://www.1searcher.asia/2017/03/health-benefits-of-vallarai-keerai-in.html

http://www.1searcher.asia/2014/12/medical-purpose-of-cumin-seeragam.html

மேலும் படிக்க... Read More...

Posts

1searcher Networks

My Blogger TricksAll Blogger TricksAll Blogging Tips